STOSUJEMY BRANŻOWE STANDARDY

Z naszymi klientami współpracujemy przede wszystkim na zasadzie stałych, ryczałtowych umów serwisowych, dzięki którym użytkownicy systemów informatycznych mają jasno określone koszty kompleksowej obsługi informatycznej. Projekty informatyczne realizujemy w oparciu o powszechnie przyjęte metodyki zarządzania takie jak:
-SCRUM,
-APM,
-PMI,
-PRINCE2.

Specjalizujemy się w działaniach, które odbywają się na pograniczu szeroko rozumianej ochrony srodowiaka i informatyki. Poniżej prezentujemy listę wybranych projektów w których uczestniczyliśmy na przestrzeni ostatnich siedmiu lat:

EIA/PL/2003

"ENIMPAS Database on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context"
Przygotowanie webaplikacji opartej o system bazodanowy, udostępniającej dane nt. planowanych inwestycji mogących oddziaływać na środowisko w kontekście transgranicznym.

Phare 2002/000-580.05.03

"Strengthen environmental protection"
W ramach projektu powstał system "Wykaz" gromadzący i udostępniający karty informacyjne opisujące decyzje administracyjne podejmowane na różnych szczeblach administracji lokalnej i centralnej mające wpływ na środowisko. W ramach projektu powstał również portal informacyjny "Ekoportal" na którym udostępniane są informacje dot. szeroko rozumianej ochrony przyrody i korzystania ze środowiska.

Transition Facility 2004/016-829.03.01

"Strengthening environmental protection information system, especially in the field of biological safety GMO"
W ramach projektu zbudowano system "ESOD" (Elektroniczny System Obiegu Dokumentów) automatyzujący procedowanie i udostępnianie decyzji administracyjnych dot. GMO

Transition Facility 2005/017-488.03.05

Strengthening the environment administration through information technology systems
W wyniku realizacji projektu powstał system "Ekoagregat". Celem działania tego systemu było udostępnienie w jednolitej formie danych dot. środowiska znajdujących się w różnych rejestrach będących w dyspozycji Ministerstwa Środowiska.

EOG Norway Grants 0082/S/3/2009

"Effective management of Natura 2000"
Projekt miał na celu wypracowanie modelu systemu informatycznego automatyzującego zadania związane z realizacją planów ochrony poszczególnych obszarów Natura 2000.

 Listę wcześniejszych, archiwalnych już projektów udostępniamy tutaj.